IT mezi paragrafy | Konference
IT mezi paragrafy

Popis akce

Tradiční setkání vysokých státních úředníků a zástupců veřejné správy se zájemci z odborné i laické veřejnosti. Tentokrát se budeme zabývat aktuálními tématy:

 • Aktuální situace eGovernmentu v České republice a očekávané změny v právních předpisech
 • Elektronická identifikace po 2.7.2020: Skončilo přechodné období podle zákona 250/2017 Sb., co to znamená pro veřejný a soukromý sektor?
 • Elektronický spis v oblasti státní služby
 • Nová pravidla pro dodavatele cloudových řešení pro veřejnou správu
 • Elektronické právní jednání v oblasti HR
 • Digitální osobní složka zaměstnance


Konference proběhne v prezenční podobě (onsite) a zároveň bude streamována (online), volba formy účasti je jen na vás. Počet míst pro prezenční formu účasti je omezen na 80! Pro všechny registrované účastníky bude k dispozici také záznam akce.

Závěrečná zpráva ke stažení ZDE.

Pro koho je akce určena: Odborná veřejnost z řad státní správy a samosprávy, management obcí, měst a regionů, široké spektrum zástupců municipialit, zástupci IT firem a dodavatelů, manažeři a zaměstnanci bankovních institucí, IT manažeři, IT specialisté a administrátoři

 

Ohlasy účastníků na minulý ročník:
"Velmi oceňuji velký prostor pro diskusi a otázky z řad účastníků. Mgr. Tomíšek měl úžasnou přednášku, která pro mě měla velký přínos. Děkuji za skvělou organizaci a těším se na další konferenci."

"Konference jsem se zúčastnil na doporučení kolegyně, která je pravidelnou návštěvnicí vašich akcí. Cením si vysoké odbornosti přednášejících, dodržení časového harmonogramu akce a následného zaslání prezentací všech přednášejících. Děkuji."

"Poděkování všem organizátorům konference a všem přednášejícím!"

Cena

4.000,- + DPH (onsite) nebo
3.200,- + DPH (online)

 


Datum a čas

22/09/2020
09:00 - 15:00h

Místo

Hotel Grandior, Praha

Na Poříčí 1052/42

Praha 1

Z programu

Robert Piffl | Legislativní změny platné i navrhované s dopadem na "elektronické úřadování“
Aktuální změny právních předpisů, které nabyly účinnosti v tomto roce včetně jejich dopadů. Komplexní návrhu legislativních změn v rámci sněmovního tisku 756 - tj. k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (tzv. DEPO). Autor příspěvku se zaměří zejména na navrhované změny v oblasti datových schránek, cloud computingu, zákona o archivnictví a spisové službě (v jiném úhlu pohledu než přednáška přímo na toto téma), návrhu na přenos spisů v elektronické podobě, změn souvisejících se zákonem o o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákona o advokacii, zákona o informačních systémech veřejné správy, zákona o základních registrech a zákona o právu na digitální služby. (více v detailním popisu přednášky)

Miroslav Kunt | Změny právních předpisů v oblasti spisových služeb a evidence dokumentů
Změny v oblasti zákona o archivnictví a spisové službě a souvisejících prováděcích právních předpisů v souvislosti se sněmovním tiskem č. 756, a-testace systémů eSSL a rozhraní mezi eSSL a samostatnými evidencemi dokumentů, zavedení povinnosti předávání spisů mezi určenými původci v elektronické podobě, evidence dokumentů při autorizované konverzi a další novinky.

Pavel Hejl | Cloud pro veřejnou správu: nová pravidla pro dodavatele
Novelizované znění zákona o informačních systémech veřejné správy nově upravuje tzv. katalog cloud computingu. Pro své systémy umisťované do cloudu budou muset orgány veřejné správy zvolit jednu ze čtyř bezpečnostních úrovní. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost nyní připravuje vyhlášku, která bude bezpečnostní úrovně definovat. Ministerstvo vnitra současně připravuje vyhlášku o obsahu katalogu. Jaký bude proces nabízení cloudových řešení veřejné správě z pohledu dodavatele a jaké požadavky budou muset dodavatelé plnit?

Dalibor Kovář | Elektronické právní jednání v oblasti HR – jaké změny se chystají?
Při právním jednání v elektronické podobě aktuálně zaměstnanci i zaměstnavatelé většinou nejsou schopni vyhovět požadavkům rigidního zákoníku práce. Pravidla doručování elektronických dokumentů se však pravděpodobně v brzké době uvolní, po čemž praxe dlouhodobě volá. V přednášce se dozvíte, jakým způsobem by k této změně mohlo dojít a jaké přínosy v tom spatřují právníci.

Celý program

Přednášející


Robert Piffl
Document Management Expert
Ing. Robert Piffl vystudoval ČVUT FEL - katedru kybernetiky. Od roku 1992 se zabývá problematikou zejména elektronických forem dokumentů v rámci jejich životních cyklů a s tím související technologickými a legislativními aspekty. V letech 2010 - 2014 poradce náměstka ministra financí pro oblast e-dokumentů v gesci MF ČR, řešitel projektu e-fakturace na MF ČR, člen Národního fóra pro elektronickou fakturaci, zástupce MF v projektu "Elektronizace zadávání veřejných výběrových řízení", člen poradního orgánu ministra v oblasti elektronizace účetnictví a daňových předpisů, spoluautor právní úpravy zákona o dani z přidané hodnoty v souvislosti s elektronickou formou daňových dokladů.Od roku 2014 do roku 2018 poradce náměstka ministra vnitra pro ICT a komunikační technologie, člen poradního orgánu ministra vnitra - řídící skupiny eIDAS, člen pracovní skupiny pro e-fakturaci při RVIS, člen "Cooperation Network for Electronic identification” v rámci eIDAS. V současné době na Ministerstvu vnitra působí v týmu připravujícím nové právní předpisy v oblasti archivnictví a spisové služby.

Tomáš Bezouška
Specialista správy dokumentů, DELTA ADVISORY a.s., President Institutu pro správu dokumentů
Tomáš Bezouška vystudoval obor Podnikatelská informatika na Technické univerzitě v Liberci. Působí v roli architekta kybernetické bezpečnosti na Ministerstvu zdravotnictví, kde je zodpovědný mj. za metodické vedení resortních organizací v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti a podílí se na realizaci projektů s národním i celoevropským přesahem. Současně je zakladatelem a presidentem Institutu pro správu dokumentů, odborného spolku zaměřujícího se na správu (nejen) digitálních dokumentů především ve veřejném sektoru. Podílí se na celé řadě aktivit v oblasti elektronizace veřejné správy, je členem pracovních skupin a odborných panelů zaměřujících se na digitalizaci procesů a efektivní využívání moderních informačních a komunikačních technologií. Přednáší o tématech z oblasti řízení správy dokumentů a digitalizace procesů veřejné správy. Je držitelem certifikátů CISA (Certified Information Systems Auditor, ISACA), TOGAF, ITIL, aj.

Pavel Hejl
Senior Associate, ROWAN LEGAL
Mgr. Ing. Pavel Hejl se specializuje zejména na oblast informačních technologií, kybernetické bezpečnosti a ochranu osobních údajů. Dlouhodobé zkušenosti má také v oblastech ochrany hospodářské soutěže a práva telekomunikací. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a Fakultu informatiky a statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze. Během studia informatiky získal Pavel praktické zkušenosti v oblasti moderních technologií, když pracoval 5 let jako IT developer při vývoji Informačního systému pro vyšší a krajské soudy v České republice. Pavel často prezentuje na konferencích v České republice a je jedním z autorů komentáře k patentovému zákonu, vydaného v roce 2017 v nakladatelství C. H. Beck.

Dalibor Kovář
vedoucí advokát, HAVEL & PARTNERS
JUDr. Dalibor Kovář je vedoucím advokátem v kanceláři HAVEL & PARTNERS se specializací na technologické právo, inovace, e-commerce, elektronické právní jednání a oblast smluvního práva. V oblasti digitalizace/elektronizace se zaměřuje především na zavádění elektronického právního jednání (paperless) do veřejnoprávních i soukromoprávních organizací a využívání elektronické identity. V posledních letech se jako zástupce odborné veřejnosti aktivně podílí na přípravě legislativních návrhů s cílem rozvoje eGovernmentu a prohloubení digitalizace České republiky. Ze smluvního práva se Dalibor vedle specializace na digitalizační aspekty věnuje zejména přípravě specifických a komplexních obchodních smluv, včetně smluv s mezinárodními aspekty, a analýze složitých závazkových vztahů.

Kateřina Špániková
Manager at regulatory consulting, PwC Czech Republic

Miroslav Kunt
archivář, Národní archiv
Ing. Miroslav Kunt pracuje jako archivář v Národním archivu

Další akce pořadatele

Co přinese DEPO?
Co přinese DEPO?

15/12/2020

online

 • Změny zákonů
 • Atestace systémů spisových služeb
 • Jmenné rejstříky
Document Management Conference SK
 • Automatizované vyťažovanie dokumentov
 • Problematika home-office
 • Elektronické právne konanie
IT ve finančnictví
IT ve finančnictví

03/11/2020

online

 • Bankovní identita v souvislostech
 • První zkušenosti z implementace BI
 • Role service providerů
Bezpečnosť a dostupnosť dát
 • Obrana proti kybernetickým útokom
 • Umelá inteligencia v IT bezpečnosti
 • Riadenie rizík
Zavedení kontejnerové platformy
 • Migrace aplikací na platformu
 • Řešení pro kontejnerové projekty
Endian UTM
Endian UTM

25/06/2020

webinář

 • Klíčové vlastnosti
 • Konfigurace systému
 • Jednotné ovládací prostředí
Bankovní identita srozumitelně a prakticky
 • Napojení na NIA a základní registry
 • BankID pro soukromý sektor
 • Potenciál pro digitalizaci firem
Od zítra digitálně: veřejný sektor
 • Digitalizace veřejné správy
 • Nesprávný úřední postup
 • Služební zákon a digitalizace
Obáváte se cílených útoků?
Obáváte se cílených útoků?

11/06/2020

webinář

 • Plně lokalizované řešení Bitdefender
 • Pokročilé mechanismy ochrany
 • Technologie HyperDetect ™
Od zítra digitálně: soukromý sektor
 • Elektronické uzavírání smluv
 • Komunikace se zaměstnanci
 • Elektronické podepisování
IT Security Workshop
IT Security Workshop

26/05 - 28/05/2020

online

 • Obrana proti kybernetickým útokům
 • Umělá inteligence v detekci hrozeb
 • Řízení rizik
Document Management Conference
Document Management Conference

12/05/2020

online

 • Digitalizace procesů
 • Elektronické právní jednání
 • Moderní ECM systémy
Elektronická identifikace
Elektronická identifikace

28/04/2020

webinář

 • Principy a úrovně záruk
 • Nové povinnosti od 1.7.2020
 • Ztráta e-identity
Online prodejcem ze dne na den?
Online prodejcem ze dne na den?

22/04/2020

webinář

 • Přechod na online prodej
 • Nastavení obchodních podmínek
 • Nové povinnosti vůči spotřebitelům
Elektronické podpisy
Elektronické podpisy

21/04/2020

webinář

 • Druhy certifikátů
 • Mýty o časových razítkách
 • Vícenásobné podepisování
IT projekt v ohrožení
IT projekt v ohrožení

16/04/2020

webinář

 • Pozastavení projektu
 • Důsledky prodlení
 • Korektní ukončení projektu
Elektronická fakturace a oběh dokladů
 • Pravidla práce s e-fakturami
 • Oběh daň. dokladů v nouzovém stavu
 • Příjem a zpracování došlých faktur
Práce s e-dokumenty v nouzovém stavu
 • Požadavky dle právních předpisů
 • Zjednodušení v nouzovém stavu
 • Práce z domova a na dálku
Právní aspekty nouzového stavu
Právní aspekty nouzového stavu

31/03/2020

webinář

 • Pracovněprávní vztahy
 • Smluvní právo
 • Podpora zaměstnavatelů a OSVČ
Umíme důvěryhodně úřadovat?
Umíme důvěryhodně úřadovat?

28/01/2020

Hotel Grandior, Praha

 • Přehled nové legislativy
 • Digitální kontinuita úřadu
 • Nesprávný úřední postup
Data Management Workshop
Data Management Workshop

09/10/2019

Konferenční centrum City, Praha

 • Efektivní správa dat
 • Zabezpečení dat
 • Právní rámec práce s daty

Partneři konference

Partneři

Pořadatel

Exponet s.r.o.

Již od roku 2000 se věnujeme event managementu, za sebou máme stovky realizovaných akcí a pěknou řádku spokojených klientů. Stejně dlouho pořádáme odborné IT konference, které si kladou za cíl seznamovat účastníky s novinkami v oboru, případovými studiemi i nabídkou produktů společností.